Как големците излизат на пазар

 

Един ден по тържището минавал някой си големец, а подир него вървял неговият слуга.

Като го съгледал Хитър Петър казал на хората:

– Тоя човек се е научил да ходи като магарето, което не върви, додето не го карат отподире му...

 
» Начална страница «