За един високомерен калугер

 

Една вечер Хитър Петър се връщал с колата си от града, дето бил ходил да продава дърва. По пътя го застигнал един калугер, които отивал в тяхното село. Без да го пита, той се метнал и се тръснал в колата му. На Хитър Петър никък не се харесало, че калугерът нито поздравил, нито го попитал дори, може ли да се повози. И свил по един път, който минавал край тинесто Мочурливо място.

Като стигнали до това място, колата така затънала в тинята, че воловете не могли да ги изтеглят. Тогава, като нямало друга леснина. Хитър Петър запретнал крачолите си, скочил от колата, изпрегнал добичетата си и ги подкарал към селото. Калугерът останал сам на колата.

– Дядо духовниче! – обърнал се Хитър Петър към него. – Ти знаеш ли гръцки?

– Знам. Защо питаш?

– Защото през дене си нашият владика, като беше дошел в село, разправяше, че който знае гръцки език, можел с него да пътува по целия свят! Ха сега слез и ти от колата и опъвай напред!

 
» Начална страница «